Информационни технологии VIII клас


Основни цели на обучението на учениците по информационни технологии в VIII клас:

Формирането на знания и умения за компютърните мрежи и услугите, които те предоставят, съвременните постижения в областта на компютърните системи, развитието на мобилните технологии, използването на приложни програми, информационните технологии за създаване и публикуване на информация в интернет, разработката на проекти с помощта на съвременни информационни и комуникационни технологии. При работата по проект се интегрират усвоените до момента знания и умения в областта на информационните и комуникационни технологии със знания и умения по други учебни предмети, като се формират и умения за работа в екип, представяне и защита на проекта пред публика. Важен компонент на учебната програма е изграждането на елементи от информационната култура на учениците, свързани с безопасността им в интернет и със спазването на етични норми и правила при общуване в интернет общности и дискусионни форуми. Учебното съдържание се доразвива в учебната програма за IX клас.

Основни модули

Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Познава предназначението и принципите на използване на социалните мрежи и блоговете. Знае как да участва в социални мрежи в интернет за културни, обществени и/или професионални цели. Включва се в социална мрежа с учебна цел и прави в нея настройки за поверителност на личните си данни. Осъзнава отговорността при публикуване на информация в социални мрежи, блогове и дискусионни форуми. Спазва етичните норми и правила при участие в интернет дискусионни форуми и социални мрежи. Познава средства и възможностите им за създаване и работа върху общи документи в интернет. Ползва, създава, споделя и организира общи документи (текстов документ, електронна таблица, формуляр и др.) и събития (календар) в интернет за съвместна работа в екип. Създава и използва групов електронен адрес. Познава целите и основните възможности на среди и системи за електронно обучение. Извършва търсене на файлове и папки по зададени критерии. Използва съставни заявки за търсене на информация в интернет. Прилага адекватни техники за критично и системно филтриране на информация при решаване на даден информационен проблем. Прилага критерии за оценка на достоверността на намерени резултати.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Познава основни факти от историята на компютърните системи. Познава основните принципи, върху които са конструирани съвременните компютри. Сравнява техническите характеристики на основните компоненти на съвременни компютърни конфигурации. Прави разлика между системен и приложен софтуер. Описва основните функции на операционната система. Дава примери за различни видове съвременни операционни системи. Задава заявки към конкретна операционна система чрез потребителския й интерфейс. Познава основни факти от историята на мобилните комуникации и характеристиките на различните поколения мобилни комуникации. Познава основни възможности на операционните системи за мобилни устройства. Прехвърля информация (графична, аудио, видео) от и към мобилни устройства. Идентифицира приложения, които може да инсталира в зависимост от операционната система на мобилното устройство. Прави разлика между връзка на мобилно устройство към безжична локална мрежа и мобилни комуникации. Познава основните принципи на действие на входно-изходните устройства на компютрите. Познава основни възможности на съвременни входни, изходни, запомнящи и комуникационни периферни устройства. Описва начините за свързване на съвременни периферни устройства и инсталиране на драйвер за конкретно устройство.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Инсталира и деинсталира приложни програми. Обяснява ролята на операционната система за стартиране и прекратяване на работата на приложна програма. Прилага стратегии за идентифициране на хардуерни и софтуерни проблеми. Ползва самоучител при работа с непозната приложна програма. Ползва помощна система при работа с непозната приложна програма. Търси информация по конкретен въпрос в помощната система на приложна програма. Използва различни начини за архивиране и разархивиране на данни. Обяснява същността на процеса на компресиране и на разкомпресиране на данни. Използва конкретна програма за създаване на архив от файлове. Разархивира и записва файлове от архив. Извършва изтриване, добавяне или подмяна на файлове в архив.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Познава предназначението на специализиран софтуер за създаване на сайтове. Знае за възможностите за онлайн създаване на сайт. Дава примери за популярни редактори и средства за разработка на уеб сайтове и основните им характеристики. Обяснява предназначението на HTML ( HyperText Markup Language). Прави разлика между сайтове със статично и динамично съдържание. Избира и аргументира избора си на тема за уеб сайт от предоставен списък с теми. Посочва целевата аудитория на сайта. Познава основните етапи в разработката на уеб сайт (проектиране, разработване, популяризиране и поддръжка на сайт). Проектира уеб сайт по избраната тема. Познава елементите на структурата на сайт и техните характеристики. Създава структура на сайт, използвайки специализиран софтуер. Разграничава елементи на визуалния дизайн на сайт. Познава основните графични файлови формати за публикуване на изображения в интернет. Обработва и съхранява с помощта на специализиран софтуер различни формати цифрови изображения за публикуване в интернет. Извършва подготовка на звукова и видео информация за публикуване в интернет. Спазва правните и етичните норми при създаване и обработване на графични изображения и публикуването им в интернет. Използва специализиран софтуер за създаване на уеб страници и сайтове. Създава интернет страници, съдържащи текст, изображения, звук, видео, връзки към други интернет страници, сайтове и файлове. Създава и тества статичен уеб сайт. Познава принципите за оценяване на уеб сайт. Знае последователността от стъпки за публикуване на уеб сайт. Знае правилата при избор на домейн и уеб хостинг. Регистрира сайт в избран уеб хостинг. Публикува съдържанието на създадения сайт. Осъзнава отговорността, която носи за публикуваната информация в уеб сайта.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Участва в избора на тема за екипния проект на уеб сайт от предоставен списък с теми. Различава етапите при разработване на проект и основните роли в екипа. Познава предназначението на технологичните средства за организация и реализация на проект в екип. Осъзнава отговорността на член от екип при работа по проект. Спазва законови норми, етични правила и авторски права при ползване на материали за работа по проект в екип. Избира подходящи технологични средства за планиране, реализация, документиране и отчитане на проекта. Поема отговорност за изпълнение на дейностите по реализацията на даден проект и спазва определените срокове. Реализира проект в екип, като използва интернет и други източници на информация. Участва в публикуването и популяризирането на уеб сайта съгласно определената роля в екипа. Участва в изготвянето на документацията на проекта. Изброява основните компоненти на отчитането на работата по проекта. Участва в подготовката на представяне за защита на проекта. Участва в представянето на проект, разработен в екип. Аргументира избора на избраните технологични средства за разработването на проекта. Цитира източниците на използвани материали и технологии в проекта.

Всички публикувани учебни материали са разработени от Екатерина Бонева - Дамянова и са предназначени да се ползват от ученици на ПГИ "Иван Илиев" - Благоевград.

Изполването им за други цели изисква оповестяването на първоизточника.WEB базирани образователни ресурси подходящи за самоподготовка от ученици в VIII клас

Тестове за самоподготовка

С тестовете се проверяват знания от темите изучавани в VIII.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Текст с пропуски

С тази игра се проверяват знания от темите Ефективно търсене на информация, Съвременни операционни системи

1 2

Подреждане на елементи

С тези игри се проверяват знания от темите Периферни устройства и Поколения в еволюцията на компютърната техника.

1 2

Кръстословици

С кръстословиците се проверяват знания по информационни технологии от теми изучавани в V, VI, VII и VIII клас.

1 2 3 4

 

Бесеница

С тази игра се проверяват знания от темата История на компютърната техника.


1

Съвпадащи двойки

С играта се проверяват знания от темите История на компютърната техника; Ефективно търсене на информация; Правила за инсталиране на периферни устройства

1 2 3 4

Числова линия

С тази игра се проверяват знания от темата История на компютърната техника.


1

Разпознаване на изображения

С тази игра се проверяват знания от темите Ефективно търсене на информация; Технически параметри на компютърна конфигурация.

1 2

Игра с двойки карти

С тази игра се проверяват знания от темата Компютърни мрежи.


1

Задачи за групираме

С играта се проверяват знания от темите: Информационни технологии в социалното общуване и Среди и средства за споделена съвместна работа.

1