Приложни програми с общо предназначение - IX клас


Основни цели на обучението на учениците по приложни програми с общо предназначение в IX клас:

Приложни програми с общо предназначение е връзката между информационни технологии от общообразователната подготовка и учебните предмети от специфичната професионална подготовка. Обучението по приложни програми с общо предназначение се организира чрез активно включване на ученика в учебния процес, чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното съдържание. Обучението по приложни програми с общо предназначение е насочено към овладяване на базисни знания, умения и компетенции, които са задължителна част от техническата грамотност на ученика и създават условия за пълноценното му реализиране в живота. Овладяването на знанията и придобиването на уменията, гарантират възможността за решаване на практически задачи и активно използване на компютъра от учениците при усвояване на учебното съдържание по различни учебни предмети. Основната цел на обучението по учебния предмет е учениците да получат основни знания и да придобият умения необходими за по-нататъшното им обучение по компютърните дисциплини от специфичната професионална подготовка. Те трябва да познават много добре възможностите на компютърните приложни програми изучавани в училище.

Основни модули

Ученикът трябва да придобие умения за: да обработват голям обем от информация за кратък период от време; да въвеждат математически формули в текстов документ; да въвеждат коментари в текстов документ; да извършват изчисления в таблица в текстов документ; да конвертират таблица в текст и обратно; да форматират бизнес документи; да създават автоматично съдържание на текстов документ; да създава и редактира SmartArt графики, стилистично модифициран текст, водещ знак на параграф, „воден“ знак в текст.
Ученикът трябва да придобие знания и умения за избор на тип данните съобразно целта. Да работи с данни от различен тип. Ученикът трябва да познава възможностите на табличния процесор за форматиране на данни в зависимост от определено условие, да може да използва възможностите за задаване на условие за валидност на данни в табличен процесор, да защитава с парола таблица, лист, поле, клетка, да създаване и работа с формуляр в табличен процесор, да придобие знания и умения за филтриране на данни в табличен процесор, да работи с вградени функции за тъсене, да работи с диаграми за анализ на данни; да попълват автоматично клетките в електронната таблица; да създават собствени серии от данни; да създават математически формули, които съдържат клетки от различни работни листове; да използва различно адресиране на клетки; да решават задачи от стопанската практика с използване на формули и вградени математически, логически и статистически функции; да сортират по няколко критерии; да задават сложен филтър на списък.
Ученикът трябва да придобие знания и умения за работа с: графични обекти; fорматиране на графични обекти; oтпечатване на текст с графичен обект; да създават и обработват графични изображения; работа със слоеве; да създават колажи; да създават анимация;
Разработване на индивидуални или групови проекти, чрез които се демонстрират придобитите знания и умения.

Всички публикувани учебни материали са разработени от Екатерина Бонева - Дамянова и са предназначени да се ползват от ученици на ПГИ "Иван Илиев" - Благоевград.

Изполването им за други цели изисква оповестяването на първоизточника.
Видео уроци

Вмъкване на бележка под линия и постоянни заглавия в текстов документ


Създаване и използване на номерирани и неномерирани списъци


Работа с таблица в текстов документ


Включване на графични изображения и стилистично модифициран текст в документ

Видео уроци

Използване на готови геометрични обекти и графични шаблони. Промяна на графичните обектите, използване на цветови ефекти и текстури.


Форматиране на данни в Ms Excel


Условно форматиране на клетка в Ms Excel


Автоматично попълване на данни в Ms Excel. Серии от данни


Защита на данни в Ms Excel на различни нива


WEB базирани образователни ресурси подходящи за самоподготовка от ученици в IX клас

Разпознаване на изображения

С тази игра се проверяват знания от темите Изброяване и номериране на параграфи, Създаване на многоколонен текст и Постоянни заглавия в текстов документ.

1 2 3 4

Тестове за самоподготовка

С тестовете се проверяват знания от раздел Текстообработка.1

Групи в пъзел

С тези игри се проверяват знания от темите Изброяване и номериране на параграфи, работа с таблици, постоянни заглавия и бележки под черта.

1 2

Текст с пропуски

С тези игри се проверяват знания свързани с въвеждане, редактиране, форматиране на текст.


1 2 3 4

Съвпадащи двойки

С тези игри се проверяват знания от темата - Често използвани функции в Ms Excel.


1

Групиране

С тези игри се проверяват знания от темата - Често използвани функции в Ms Excel.


1