Тест - Информационни технологии и компютърни сиситеми

Попълнете празните места

  
Полълнете всички пропуснати думи, след което изберете "Проверка", за да проверите отговорите си.
Компютър, които за момента на създаването си притежава най-високите показатели на капацитет на обработка на данни и скорост на изчисление се нарича .
Мярната единица за измерване на производителност на компютри е .
Група от свързани помежду си компютри, които работят съвместно в такава близост, че в известен смисъл могат да се разглеждат като един компютър се на рича .
са свързани с приложение на няколко компютъра за решаване на една компютърна задача по едно и също време.