Тест - Текстообработка (Ms Word)

Преподавател: Екатерина Бонева

  
Поставете всяка команда на правилното място.
При достигане на 52% - оценка среден (3)
При достигане на 68% - оценка добър (4)
При достигане на 84% - оценка много добър (5)
При достигане на 100% - оценка отличен (6)
За търсене на текст в документ се използват следната последователност от команди:
За създаване на бележка под линия в текстов документ се използва последователността от команди:
За отваряне на документ се използва последователността от команди:
За копиране на текст се използва последователността от команди:
За фоматиране на символи се използва последователността от команди:
За съхраняване на документ се използва последователността от команди:
За да се постави рамка в текстов документ се използва последователността от команди:
За форматиране на параграф се използва последователността от команди:
За форматиране на страница се използва последователността от команди:
За маркиране на цял документ се използва последователността от команди:
За преместване на текст се използва последователността от команди:
За изброяване и номериране на параграфи се използва последователността от команди:
За изтриване на символ пред курсора се използва клавиш:
За маркиране на символ с клавиатура се използват клавиш за навигация (стрелка) + клавиш:
За позициониране на курсора в началото на текущ ред се използва клавиш:
За приключване работа с програмата MS Word се използва последователността от команди:
За приключване работа с документ в MS Word се използва последователността от команди:
За вмъкване на стилистично модифициран текст в текстов документ се използва последователността от команди:
За отпечатване на текстов документ се използва последователността от команди:
За преминаване от режим на препокриване в режим на вмъкване в текстообработващата програма Word се използва клавиш: