Тест - Текстообработка (Ms Word)

Преподавател: Екатерина Бонева

  
Поставете всяка команда на правилното място.
При достигане на 52% - оценка среден (3)
При достигане на 68% - оценка добър (4)
При достигане на 84% - оценка много добър (5)
При достигане на 100% - оценка отличен (6)
За търсене на текст в документ се използват следната последователност от команди:
За създаване на бележка под линия в текстов документ се използва последователността от команди:
За отваряне на документ се използва последователността от команди:
За копиране на текст се използва последователността от команди:
За фоматиране на символи се използва последоват