Участие в комисии, отговорности

Учебна 2022/2023 година

 • Комисии

 • Председател на екип за позитивен организационен климат в ПГИ "Иван Илиев".
 • Председател на комисия за връзки с обществеността и медиите в ПГИ "Иван Илиев".
 • Член на комисия за подготовка на училищните учебни планове.
 • Член на комисия по ритуали и празници.
 • Член на комисия за поддържане сайта и фейсбук групата на училището и актуализиране на информацията в него.
 • Член на комисия за работа с трудно успяващи и застрашени от отпадане ученици и деца в риск и превенция на ранното напускане на училище.
 • Член на координиращ екип за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.
 • Администриране

 • Администратор на сайт на ПГИ "Иван Илиев"
 • Други задължения

 • Член на училищна комисия по подготовка и организиране на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование
 • Член на училищна комисия по организиране на провеждане на ДЗИ.
 • Член на комисия за организация и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2022/2023 година.

Учебна 2021/2022 година

 • Комисии

 • Председател на екип за позитивен организационен климат в ПГИ "Иван Илиев".
 • Председател на комисия за актуализиране на Правила за работа в условия на COVID-19 за учебната 2021/2022 г.
 • Член на комисия за връзки с обществеността и медиите в ПГИ "Иван Илиев".
 • Член на комисия за подготовка на училищните учебни планове.
 • Член на комисия по ритуали и празници.
 • Член на комисия за приемане на документиза участие в класиране за прием на ученици в VIII клас по утвърден план-прием за учебната 2022/2023 година.
 • Администриране

 • Администратор на Office 365 към ПГИ "Иван Илиев"
 • Администратор на електронен дневник на ПГИ "Иван Илиев" от 01.09.2021 г. до 30.11.2021 г.
 • Други задължения

 • Член на училищна комисия по подготовка и организиране на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование
 • Член на училищна комисия по организиране на провеждане на ДЗИ.
 • Председател на училищна комисия за организиране и провеждане на НВО по информационни технологии за измерване на дигитални компетентностие в X клас
 • Член на комисия за подготовка, провеждане и оценяване на изпита за специалност „Икономическа информатика“, професия „Икономист- информатик“ – III СПК, като рецензент на дипломни проекти.
 • Член на училищна комисия за организиране на Националното състезание за икономисти на английски език за учебната 2021-2022 г.
 • Член на комисия за организация и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2021/2022 година.

Учебна 2020/2021 година

 • Комисии

 • Председател на координиращ екип за обща и допълнителна подкрепа в ПГИ "Иван Илиев".
 • Председател на комисия по управление на риска.
 • Председател на комисия за външна и вътрешна квалификационна дейност в ПГИ "Иван Илиев".
 • Председател на комисия по изготвяне на учебни планове в ПГИ "Иван Илиев".
 • Председател на комисия за организиране и провеждане на оценяване качеството на професионалното образование и обучение.
 • Председател на комисия за актуализиране на правилника за дейността на училището.
 • Член на комисия по подръжка на сайт на ПГИ "Иван Илиев".
 • Член на комисия по диференцираното заплащане.
 • Член на комисия за взаимодействие с ученическия съвет
 • Член на комисия за работа с трудно успяващи и застрашени от отпадане ученици и деца в риск и превенция на ранното напускане на училище.
 • Член на Дирекционен съвет – консултативен съвет към директора.
 • Член на комисия за актуализиране и изпълнение на годишния план на училището.
 • Член на комисия за поддържане и обновяване на материално-техническата база.
 • Член на комисия за архивиране на документите.
 • Член на комисия за актуализиране и изпълнение на годишния план на училището.
 • Член на комисия за актуализиране и изпълнение на годишния план на общежитието.
 • Член на комисия за актуализация на стратегията на училището.
 • Член на координационен съвет за противодействие на училищния тормоз.
 • Администриране

 • Администратор на Office 365 към ПГИ "Иван Илиев"
 • Администратор на електронен дневник на ПГИ "Иван Илиев"
 • Администратор на сайт на ПГИ "Иван Илиев"
 • Администратор на електронната платформа по проект Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ в ПГИ
 • Администратор на електронната платформа на МОН - занимания по интереси.
 • Администратор на уеб базираната платформа на МОН за НВО – X клас.
 • Други задължения

 • Координатор „Изпълнение на дейностите“ по проект Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ в ПГИ
 • Координатор в ПГИ по проект BG05M20P001-2.010-0001„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – Дейност 1 и Дейност 2
 • Координатор на дейностите свързани със занимания по интереси в ПГИ
 • Координатор на ПГИ "Иван Илиев" за НВО на дигиталните компетенции на ученици от X клас
 • Разпределянето на компютърните кабинети за нормално протичане на учебния процес.
 • Координатор на работата на обществения съвет при ПГИ.
 • Изготвянето на графиците за консултации на учителите по учебни предмети.
 • Изготвяне на графици за контролните и класните работи.
 • Спазването на изготвените графици за дежурство на учителите.
 • Посещаемост и провеждане на часовете по задължителна и задължителноизбираема подготовка, часовете по ФВС и спорт за дейности на открито, часовете на класа.
 • Обобщаване и представяне пред директора и пред ПС на анализите на входните нива, резултатите от обучението  по общообразователните предмети, външното оценяване на дигиталните компетентности, държавните зрелостни изпити.
 • Изготвянето на седмичното разписание.
 • Организация и провеждане на родителски срещи
 • Организация и провеждане на поправителни, приравнителни изпити, изпити а промяна на оценката, изпити на лица, обучавани в самостоятелна форма.
 • Организирането и прилагането на училищната политика за развитие на училищната общност, училищна политика за подкрепа на здравното образование, училищната политика по превенция на противообществените прояви.
 • Организира реализирането на училищната политика за подкрепа на личностното развитие на детето и ученика чрез приобщаващо образование.
 • Опазване, обогатяване и ремонт на компютърната техника в училището и общежитието.
 • Организиране на квалификационната дейност на педагогическите специалисти.
 • Подготовката на проектни предложения и изготвянето на документи във връзка с изпълнението на дейностите по национални програми и проекти на МОН, програми с международно участие – Еразъм+ и др.

Учебна 2019/2020 година

 • Комисии

 • Председател на комисия по подръжка на сайт на ПГИ "Иван Илиев".
 • Председател на координиращ екип за обща и допълнителна подкрепа в ПГИ "Иван Илиев".
 • Председател на комисия по управление на риска.
 • Председател на комисия за външна и вътрешна квалификационна дейност в ПГИ "Иван Илиев".
 • Председател на комисия по диференцираното заплащане.
 • Член на комисия по изготвяне на учебни планове в ПГИ "Иван Илиев".
 • Член на комисия за взаимодействие с ученическия съвет
 • Член на комисия за работа с трудно успяващи и застрашени от отпадане ученици и деца в риск и превенция на ранното напускане на училище.
 • Член на Дирекционен съвет – консултативен съвет към директора.
 • Член на комисия за актуализиране и изпълнение на годишния план на училището.
 • Член на комисия за поддържане и обновяване на материално-техническата база.
 • Член на комисия за архивиране на документите.
 • Член на комисия за актуализиране и изпълнение на годишния план на общежитието.
 • Член на комисия за актуализация на стратегията на училището.
 • Член на координационен съвет за противодействие на училищния тормоз.
 • Администриране

 • Администратор на Office 365 към ПГИ "Иван Илиев"
 • Администратор на електронен дневник на ПГИ "Иван Илиев"
 • Администратор на сайт на ПГИ "Иван Илиев"
 • Администратор на електронната платформа по проект Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ в ПГИ
 • Администратор на уеб базираната платформа на МОН за НВО – X клас.
 • Други задължения

 • Координатор „Изпълнение на дейностите“ по проект Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ в ПГИ
 • Координатор в ПГИ по проект BG05M20P001-2.010-0001„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – Дейност 1 и Дейност 2
 • Координатор на дейностите свързани със занимания по интереси в ПГИ
 • Координатор на ПГИ "Иван Илиев" за НВО на дигиталните компетенции на ученици от X клас
 • Разпределянето на компютърните кабинети за нормално протичане на учебния процес.
 • Изготвя инструктажите за работа в компютърните кабинети и контролира спазването им.
 • Изготвянето на графиците за индивидуални срещи на учителите с родители и спазването им.
 • Спазването на изготвените графици за контролните и класните работи.
 • Спазването на изготвените графици за дежурство на учителите.
 • Посещаемост и провеждане на часовете по задължителна и задължителноизбираема подготовка, часовете по ФВС и спорт за дейности на открито, часовете на класа.
 • Опазване, обогатяване и ремонт на компютърната техника в училището и общежитието и системата за мрежова сигурност.
 • Обобщаване и представяне пред директора и пред ПС на анализите на входните нива, резултатите от обучението  по общообразователните предмети, външното оценяване на дигиталните компетентности, държавните зрелостни изпити.
 • Изготвянето на седмичното разписание.
 • Организира реализирането на училищната политика за подкрепа на личностното развитие на детето и ученика чрез приобщаващо образование.
 • Опазване, обогатяване и ремонт на компютърната техника в училището и общежитието.
 • Организиране на квалификационната дейност на педагогическите специалисти.
 • Подготовката на проектни предложения и изготвянето на документи във връзка с изпълнението на дейностите по национални програми и проекти на МОН, програми с международно участие – Еразъм+ и др.

Учебна 2018/2019 година

 • Комисии

 • Председател на комисия по подръжка на сайт на ПГИ "Иван Илиев".
 • Председател на координиращ екип за обща и допълнителна подкрепа в ПГИ "Иван Илиев".
 • Председател на Комисия по управление на риска.
 • Член на комисия по изготвяне на учебни планове в ПГИ "Иван Илиев".
 • Член на комисия за външна и вътрешна квалификационна дейност в ПГИ "Иван Илиев".
 • Член на комисия за взаимодействие с ученическия съвет
 • Член на комисия по диференцираното заплащане.
 • Член на комисия за работа с трудно успяващи и застрашени от отпадане ученици и деца в риск и превенция на ранното напускане на училище.
 • Член на Дирекционен съвет – консултативен съвет към директора.
 • Член на комисия за актуализиране и изпълнение на годишния план на училището.
 • Член на комисия за поддържане и обновяване на материално-техническата база.
 • Член на комисия за архивиране на документите.
 • Член на комисия за актуализиране и изпълнение на годишния план на общежитието.
 • Член на комисия за актуализация на стратегията на училището.
 • Член на комисия за за подготовка на училищните учебни планове.
 • Член на координационен съвет за противодействие на училищния тормоз.
 • Администриране

 • Администратор на Office 365 към ПГИ "Иван Илиев"
 • Администратор на електронен дневник на ПГИ "Иван Илиев"
 • Администратор на сайт на ПГИ "Иван Илиев"
 • Други задължения

 • Координатор на ПГИ "Иван Илиев" за НВО на дигиталните компетенции на ученици от X клас
 • Разпределянето на компютърните кабинети за нормално протичане на учебния процес.
 • Изготвя инструктажите за работа в компютърните кабинети и контролира спазването им.
 • Изготвянето на графиците за индивидуални срещи на учителите с родители и спазването им.
 • Спазването на изготвените графици за контролните и класните работи.
 • Спазването на изготвените графици за дежурство на учителите.
 • Посещаемост и провеждане на часовете по задължителна и задължителноизбираема подготовка, часовете по ФВС и спорт за дейности на открито, часовете на класа.
 • Обобщаване и представяне пред директора и пред ПС на анализите на входните нива, резултатите от обучението  по общообразователните предмети, външното оценяване на дигиталните компетентности, държавните зрелостни изпити.
 • Изготвянето на седмичното разписание.
 • Посещаемостта и провеждането на часовете по учебна и производствена практика.
 • Организира реализирането на училищната политика за подкрепа на личностното развитие на детето и ученика чрез приобщаващо образование.
 • Опазване, обогатяване и ремонт на компютърната техника в училището и общежитието.
 • Организиране на квалификационната дейност на педагогическите специалисти.
 • Подготовката на проектни предложения и изготвянето на документи във връзка с изпълнението на дейностите по национални програми и проекти на МОН, програми с международно участие – Еразъм+ и др.

Учебна 2017/2018 година

 • Комисии

 • Председател на комисия по подръжка на сайт на ПГИ "Иван Илиев".
 • Член на комисия по изготвяне на учебни планове в ПГИ "Иван Илиев".
 • Член на комисия за външна и вътрешна квалификационна дейност в ПГИ "Иван Илиев".
 • Член на комисия за взаимодействие с ученическия съвет
 • Член на комисия по диференцираното заплащане.
 • Член на комисия за работа с трудно успяващи и застрашени от отпадане ученици и деца в риск и превенция на ранното напускане на училище.
 • Член на Дирекционен съвет – консултативен съвет към директора.
 • Член на комисия за водене и контрол на ЗУД.
 • Член на комисия за поддържане и обновяване на материално-техническата база.
 • Член на комисия за архивиране на документите.
 • Член на комисия за актуализиране и изпълнение на годишния план на общежитието.
 • Член на комисия за актуализация на стратегията на училището.
 • Администриране

 • Администратор на Office 365 към ПГИ "Иван Илиев"
 • Администратор на сайт на ПГИ "Иван Илиев"
 • Администратор на сайт по проект "Еразъм +", модул "КД2"
 • Администратор на IT Academy към ПГИ "Иван Илиев"
 • Администратор на електронен дневник към ПГИ "Иван Илиев"
 • Други задължения

 • Координатор на ПГИ "Иван Илиев" за НВО на дигиталните компетенции на ученици от X клас
 • Разпределянето на компютърните кабинети за нормално протичане на учебния процес.
 • Изготвя инструктажите за работа в компютърните кабинети и контролира спазването им.
 • Изготвянето на графиците за индивидуални срещи на учителите с родители и спазването им.
 • Спазването на изготвените графици за контролните и класните работи.
 • Спазването на изготвените графици за дежурство на учителите.
 • Посещаемост и провеждане на часовете по задължителна и задължителноизбираема подготовка, часовете по ФВС и спорт за дейности на открито, часовете на класа.
 • Обобщаване и представяне пред директора и пред ПС на анализите на входните нива, резултатите от обучението  по общообразователните предмети, външното оценяване на дигиталните компетентности, държавните зрелостни изпити.
 • Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз.

Учебна 2016/2017 година

 • Комисии

 • Председател на комисия по подръжка на сайт на ПГИ "Иван Илиев"
 • Член на комисия по изготвяне на учебни планове в ПГИ "Иван Илиев"
 • Член на комисия за външна и вътрешна квалификационна дейност в ПГИ "Иван Илиев"
 • Член на комисия по творческите върпоси в ПГИ "Иван Илиев"
 • Член на комисия за стратегията на училището в ПГИ "Иван Илиев"
 • Член на комисия по оценяване на участниците в IX Областно състезние по информационни технологии I-IV клас
 • Член на областна комисия за оценка на проекти - областен кръг на олимпиада по информационни технологии - възрастова група 5-8 клас
 • Администриране

 • Администратор на Office 365 към ПГИ "Иван Илиев"
 • Администратор на електронен дневник на ПГИ "Иван Илиев"
 • Администратор на сайт на ПГИ "Иван Илиев"
 • Администратор на сайт по проект "Еразъм +", модул "КД2"
 • Администратор на IT Academy към ПГИ "Иван Илиев"
 • Администратор на ситемата за ДЗИ към ПГИ "Иван Илиев"
 • Други задължения

 • Координатор на ПГИ "Иван Илиев" за НВО на дигиталните компетенции на ученици от X клас
 • Председател на методическо обединение информатика и информационни технологии към ПГИ "Иван Илиев"
 • Изготвяне на анализ на резултатите от проверка на входно ниво - Методическо обединение Информатика
 • Изготвяне на анализ: Успех - Методическо обединение Информатика за учебната година
 • Изготвяне на анализ: Успех ПГИ – Общообразователна подготовка, ДЗИ и външни оценявания за учебната година
 • Участие в изработването на доклад на директора за учебната 2016/2017 година, в частта общообразоватена подготовка