Методи на преподаване

Моите убеждения за преподаването и ученето.
В моята практика използвам различни методи на преподаване с цел не да демонстрирам колко задълбочено познавам учебното съдържание, а да постигна разбиране от страна на учениците, което да направи възможна високата степен на усвояване на съдържанието. Целта ми е да повиша мотивацията на учениците и да стимулирам познавателната им активност в учебния процес.
Мотивацията е в основата на всяка човешка дейност. Ние, учителите, сме изправени пред предизвикателството на непрекъснато търсене на варианти за своето усъвършенстване, водещи до повишаване на мотивацията и интереса на учениците. Под формиране на мотивацията могат да се изполват възможностите в съдържанието на учебния материал. Положителна мотивация и интерес към ученето се сформират тогава, когато учениците се поощряват да търсят начини и методи за решаване на учебни задачи. Според мен ефективно средство за формиране на мотивация е развитието на самоконтрола и самооценката. Високо равнище на учебна мотивация възниква тогава, когато учениците изпълняват такива учебни задачи, при които могат да достигнат успех, като съзнават, че са вложили максимални усилия за тяхното решаване. Многократните и монотонно представени занятия от един и същи вид, предизвикват умора и психическо пресищане у учениците.
Необходимо е ние, учителите, да осигурим възможност на учениците да мислят самостоятелно и съзнателно да действат в процеса на овладяване на знанията, уменията и навиците. Задачата ни е да стимулираме и поддържаме собствената умствена дейност на учениците, да ги научим да използват методи, които възбуждат самодейността им. Аз лично виждам самостоятелната работа като основа за всяко плодотворно учене. При обучение, в което се проявява по-голяма самостоятелност, те, наред с усвояване на знанията, развиват и способностите си. Всяка седмица провеждам час за консултации с учениците. Използвам електронна поща, за проверка и анализ на самостоятелната работа на учениците, за отговори на техни въпроси възникнали в процес на тяхната самоподготовка.
Формите в Office 365 интегрирам при подготвката на учениците за НВО по информционни технологии в X клас.

Примерни методически материали

Работни тетрадки по информационни технологии за IX и X клас.

Тетрадките за ученика са разработени съгласно методическите насоки за провеждане на обучението по информационни технологии, задължителна подготовка IX и X клас по учебната програма, като са включени....

Прочети повече

Видео уроци, онлайн тестове и уеб базирани образователни ресусри

Сайтът съдържа комптърни презентации, видеоуроци, онлайн тестове и занимателни уеб базирани образователни ресурси, подходящи за учебния процес или за самотоятелната подготовка на учениците.

Разгледай образователните ресурси

Учебни материали:

Създадени в One Note.
Създадени за интерактивна дъска.
Рабoтни листове по Програмиране - ЗИП.

Изтегли

Oценяване на напредъка на деца и ученици

Критерии за оценяване на задачи по текстообработка, електронни таблици, създаване на уеб сайт.

Изтегли