Участия в програми и проекти


Участие в екип и реализиране на дейности по проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, Дейност 9 – Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители, 2023/2024 учебна година.

Ръководител на група по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, 2023/2024 учебна година.

Ръководител на група по интереси - ИТ специалист група за извънкласна и извънучилищна дейност, 2022/2023 учебна година.

Участие в екип по Проект Еразъм +, КД1 – „Европейска практика за бъдещи икономисти“ № 2022-1-BG01-KA121-VET-000064638, 2021/2022 година., като отговорник за предварителна подготовка по информационни технологии на ученици.

Координатор в ПГИ на проект BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"- Дейност 1 и 2, 2020/2021 година.

Координатор в ПГИ на проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, 2020/2021 година.

Координатор в ПГИ на проект BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"- Дейност 1 и 2, 2019/2020 година.

Участие в екипа за разработване на проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Библиотеките като образователна среда. 2019/2020 година.

Координатор в ПГИ на проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, 2019/2020 година.

Реализиран проект по Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование", в резултата на което е доизградена WiFi мрежата в ПГИ 2019/2020 година.

Участие в екипа за разработване на проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“. 2018/2029 година.

Координатор в ПГИ на проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, 2018/2019 година.

Ръководител на група по интереси - Office Specialist, група за извънкласна и извънучилищна дейност , 2018/2019 година.

Координатор на екип за реализиране на проект по Национална програма "Заедно за всяко дете", Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“, 2018/2019 година.

Участие в обучение по проект 2018-1-BG01-KA101-047538, „Дигитални умения и иновативни подходи в класната стая“, Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“ , 2017/2018 година.

Координатор на екип за рaзработка на проект по Национална програма "Заедно за всяко дете", Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“, 2017/2018 година.

Реализиран проект по Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование", Компонент 2 - в резултата на което са закупени 6 едногодишни лиценза на програмата Mozabook, 2017/2018 година.

Реализиран проект по Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование"“, Компонент 4 - в резултата на което е преоборудван компютърен кабинет - И4 с нова техника 2017/2018 година.

Ръководител на група по интереси - Office Specialist, група за извънкласна и извънучилищна дейност по проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности(ТВОЯТ ЧАС), BG05M20P001-2.004, 2017/2018 година.

Участие в екип по Проект Еразъм +, КД1 – „Бизнес комуникации и професионална етика – верният път към успешна кариера“ № 2017-1-bg01-ka102-035769, 2017/2019 година.

Ръководител на проект IT Academy към ПГИ "Иван Илиев", 2016/2018 година

Участие в екип по Проект Еразъм +, КД2 – Сътрудничество, иновации и обмен на добри практики № 2014-1-RO01-KA201-002736_4, "Hard-Soft Skilling-Charting your Career Path", 2014/2016 година.

Реализиран проект по Програма „С грижа за всеки ученик“, обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“, 2013/2014 година.

Участие в екип по проект за многосранно партньорство пo програма учене през целия живот, секторна програма Коменски -"Еднопосочен билет към професионалния живот", 2012/2014 година.

Реализиран проект по Програма „С грижа за всеки ученик“, обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“, 2012/2013 година.

Ръководител на Студио за фотография и графичен дизайн - ФотоГрафика, група за извънкласна и извънучилищна дейност по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”, BG051PO001-4.2.05, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2012/2013 година.

Ръководител на академия „Edutainment“, група за извънкласна и извънучилищна дейност по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”, BG051PO001-4.2.05, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2011/2012 година.

Ръководител на проект Live@edu, съвместно с Майкрософт България, по който училището работи, 2009/2010 година.

Участия в конференции и семинари


30.10.2017 г. семинар на тема "Смислено внедряване на технологиите в класната стая", Тип на участието: Гост, организатори - Център за творческо обучение.

16.12.2016 г. Практически семинар на Microsoft: Да изградиш и ръководиш иновативно училище. Предизвикателствата. Тип на участието: Доклад по покана, съвместно с директора на ПГИ "Иван Илиев" на тема: Първи успешни стъпки към дигиталната трансформация на българското образование.

29.08.2012 г.- 31.08.2012 г. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ ФОРУМ "Иновации в обучението и познавателното развитие", Тип на участието: Доклад по покана, Тема на доклада: Домашните работи по информационни технологии в средното училище – ученическо отношение и мотивация (в съавторство с Н. Цанков).

11.04.2010 г. - 12.04.2010г. СЕДМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ - „Информационни технологии в образованието необходимата инвестиция в бъдещето на България”, Тип на участието: Доклад по покана, Тема на доклада: Споделяне на добри практики: Live@edu - образователна среда (в съавторство с Н. Цанков, Ив. Дамянов).