Издадени учебни помагала


Цанков. Н, Иво Дамянов, Ек. Бонева - Дамянова, Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда, Издателство "Авангард Прима", София, 2018

Дамянова. Ек., И. Иванов, Тетрадка за ученика по информационни технологии за 9 клас, Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2016

Иванов. И, Ек. Дамянова, Работна тетрадка по информационни технологии за 9 клас, Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2011

Дамянова. Ек., И. Иванов, Работна тетрадка по информационни технологии за 10 клас, Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2011

Бонева.Ек., Н. Цанков, И. Дамянов, Информационни технологии в образованието, Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2008

Публикувани статии


04.2016 г, Заглавие: QR кодове за навременна обратна връзка в практическото обучение на студенти, публикувана в списание Образование, бр. №2, ISSN 0861-475X, в съавторство с Д. Димитров, Иво Дамянов, Н. Цанков.

10.2015 г, Заглавие: Учебни постижения на учениците в обучението по информационни технологии в условията на системно приложение на интерактивна дъска, публикувана в списание Образование, бр. №5, ISSN 0861-475X, (5-17), в съавторство с Н. Цанков.

June 2015, З Applying interactive whiteboard in IT training - aspects of motivation, Romanian Journal of School Psychology, Vol.8, No. 15, pp 73-80, co-author N. Tsankov.

08.2012 г, Заглавие: Домашните работи по информационни технологии в средното училище – ученическо отношение и мотивация, публикувана в списание Образование и технологии, бр. №3, ISSN 1314-1791, (187-193) в съавторство с Н. Цанков.

08.2012 г, Заглавие: Компютърните игри – от образователно средство към образователен продукт (за повишаване на мотивацията и интереса), публикувана в списание Образование, бр. №4, ISSN 0861-475X, (35-44), в съавторство с Н. Цанков, Ив. Дамянов.

08.2010 г, Заглавие: Компютърните тестове с Power Point - средство за образователна диагностика в средното училище, публикувана в списание "Педагогика", бр. 3 (2010), год. ХХ, ISSN 0861-3982, с. 57-68, в съавторство с Н. Цанков.