Учебна 2018/2019 година

Квалификации проведени от външни институции

15.10.2018 г. - 1 квалификационен кредит

Обучение на тема "Регламент за защита на личните данни"
Център за обучение и квалификция на педагогическите кадри


Вътрешноинституционална квалификация

10.10.2018 г. - 1 академичeн час

Обучение на тема:„Споделяне на придобити знания и умения за използване на технологиите в учебния процес от участие в обучение „Technology in the Classroom“ в град Оксфорд, Великобритания по проект 2018-1-BG01-KA101-047538, „Дигитални умения и иновативни подходи в класната стая“, Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“

Ръководител: Гергана Деренцева и Златка Стамболийска, ПГИ "Иван Илиев"

Он-лайн курсове

Квалификации проведени от мен

Онлайн завършени курсове