Учебна 2019/2020 година

Квалификации проведени от външни институции

31.10.2019 г.

2 квалификационни кредита

Обучение на тема "Индивидуализиране на обучението с електронни учебни системи"
"Орак Инженеринг" ЕООД


Вътрешноинституционална квалификация

02.10.2019 г. - 1 академичeн час

Обучение на тема:„Споделяне на добри практики от обучение „Better English for teachers“ в град Ексетър, Великобритания по проект 2019-1-BG01-KA101-061759, „Предпиемчиви, мотивирани и креативни в интернационалното училище на 21 век“, Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“

Ръководител: Галина Юнакова и Биляна Дончева, ПГИ "Иван Илиев"

09.10.2019 г. - 1 академичен час

„Споделяне на придобити знания и умения за използване на технологиите в учебния процес от участие в обучение "Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies" в град Флоренция, Италия по проект 2019-1-BG01-KA101-061759, „Предпиемчиви, мотивирани и креативни в интернационалното училище на 21 век“, Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“

Ръководители: Милена Методиева, Антония Бакалова, ПГИ "Иван Илиев"

23.10.2019 г. - 1 академичен час

Обучение на тема: Споделяне на добри практики от обучение "Teaching strategies, conflict management and emotional literacy" в град Браселона, Испания по проект 2019-1-BG01-KA101-061759, „Предпиемчиви, мотивирани и креативни в интернационалното училище на 21 век“, Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“

Ръководител: Нина Стоицова, Йордана Стамберова - Стоянова, ПГИ "Иван Илиев"

23.10.2019 г. - 1 академичен час

Обучение на тема: Споделяне на добри практики от обучение „Better English for teachers“ в град Ексетър, Великобритания по проект 2019-1-BG01-KA101-061759, „Предпиемчиви, мотивирани и креативни в интернационалното училище на 21 век“, Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“.

Ръководител: Галина Юнакова, ПГИ "Иван Илиев"

30.10.2019 г. - 1 академичен час

Обучение на тема: "Споделяне на добри практики от проведения тиймбилдинг: "Техники за ефективна комуникация" в с. Усойка по НП "Заедно за всяко дете", модул "Добри практики за взаимодейтсвие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование".

Ръководител: Душка Станкошска, Биляна Дончева, Галина Юнакова, Желязка Милкова, Илиана Кадурина, Галина Борисова, ПГИ "Иван Илиев"

13.11.2019 г. - 3 академични часа

Обучение на тема: "Интернет приловения и програми /Quizizz, Quizlet/, в помощ на ученето и оценяването, в обучението по чужд език".

Ръководител: Желязка Милкова, ПГИ "Иван Илиев"

Он-лайн курсове

Квалификации проведени от мен

25.09.2019 г. в Благоевград, вътрешноинституционална квалификация на тема: "SHKOLO>BG - ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК - МОДУЛИ: ДНЕВНИК (извиняване на отсъствия, въвеждане на контролни и класни работи, родителска среща), СТАТИСТИКА (мои часове , СЪОБЩЕНИЯ“ - 2 академични часа

Онлайн завършени курсове

от сайта Microsoft Education - Online Verification