Учебна 2019/2020 година

Квалификации проведени от външни институции

31.10.2019 г.

2 квалификационни кредита

Обучение на тема "Индивидуализиране на обучението с електронни учебни системи"
"Орак Инженеринг" ЕООД

24.02.2020 г.

1 квалификационен кредит

"Позитивна работа в екип. Тийм билдинг за колектива. Изграждане и обогатяване на добрите отношения, повишаване на личностната мотивация и емпатията на колектива"
Тренинг и обучителен център "Щастие"

14.04.2020 г.

Специализирано обучение на тема "Мрежова и информационна сигурност във връзка с Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност."
IT Audit Center, София


Вътрешноинституционална квалификация

02.10.2019 г. - 1 академичeн час

Обучение на тема:„Споделяне на добри практики от обучение „Better English for teachers“ в град Ексетър, Великобритания по проект 2019-1-BG01-KA101-061759, „Предпиемчиви, мотивирани и креативни в интернационалното училище на 21 век“, Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“

Ръководител: Галина Юнакова и Биляна Дончева, ПГИ "Иван Илиев"

09.10.2019 г. - 1 академичен час

„Споделяне на придобити знания и умения за използване на технологиите в учебния процес от участие в обучение "Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies" в град Флоренция, Италия по проект 2019-1-BG01-KA101-061759, „Предпиемчиви, мотивирани и креативни в интернационалното училище на 21 век“, Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“

Ръководители: Милена Методиева, Антония Бакалова, ПГИ "Иван Илиев"

23.10.2019 г. - 1 академичен час

Обучение на тема: Споделяне на добри практики от обучение "Teaching strategies, conflict management and emotional literacy" в град Браселона, Испания по проект 2019-1-BG01-KA101-061759, „Предпиемчиви, мотивирани и креативни в интернационалното училище на 21 век“, Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“

Ръководител: Нина Стоицова, Йордана Стамберова - Стоянова, ПГИ "Иван Илиев"

23.10.2019 г. - 1 академичен час

Обучение на тема: Споделяне на добри практики от обучение „Better English for teachers“ в град Ексетър, Великобритания по проект 2019-1-BG01-KA101-061759, „Предпиемчиви, мотивирани и креативни в интернационалното училище на 21 век“, Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“.

Ръководител: Галина Юнакова, ПГИ "Иван Илиев"

30.10.2019 г. - 1 академичен час

Обучение на тема: "Споделяне на добри практики от проведения тиймбилдинг: "Техники за ефективна комуникация" в с. Усойка по НП "Заедно за всяко дете", модул "Добри практики за взаимодейтсвие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование".

Ръководител: Душка Станкошска, Биляна Дончева, Галина Юнакова, Желязка Милкова, Илиана Кадурина, Галина Борисова, ПГИ "Иван Илиев"

13.11.2019 г. - 3 академични часа

Обучение на тема: "Интернет приловения и програми /Quizizz, Quizlet/, в помощ на ученето и оценяването, в обучението по чужд език".

Ръководител: Желязка Милкова, ПГИ "Иван Илиев"

17.02.2020 г. - 1 академичeн час

Открит урок по свят и личност, проведен с XII б клас във връзка с распространението на резултатите по проект 2019-1-BG01-KA101-061759, „Предпиемчиви, мотивирани и креативни в интернационалното училище на 21 век“, Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“.

Ръководител: Милена Методиева, ПГИ "Иван Илиев"

19.02.2020 г. - 2 академични часа

Обучение на тема: "Управление на конфликти" по проект 2019-1-BG01-KA101-061759, „Предпиемчиви, мотивирани и креативни в интернационалното училище на 21 век“, Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“.

Ръководител: Нина Стоицова, Йордана Стамберова - Стоянова, ПГИ "Иван Илиев"

26.02.2020 г. - 2 академични часа

Обучение на тема: "Емоционална грамотност и интелигентност" по проект 2019-1-BG01-KA101-061759, „Предпиемчиви, мотивирани и креативни в интернационалното училище на 21 век“, Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“.

Ръководител: Нина Стоицова, Йордана Стамберова - Стоянова, ПГИ "Иван Илиев"

26.02.2020 г. - 1 академичен час

Открит урок по история и цивилизация, проведен в XI а клас във връзка с разпространение на резултатите по проект 2019-1-BG01-KA101-061759, „Предпиемчиви, мотивирани и креативни в интернационалното училище на 21 век“, Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“.

Ръководител: Антония Бакалова, ПГИ "Иван Илиев"

27.02.2020 г. - 1 академичен час

Обучение на тема "Гняв и агресия. Справяне с конфликтни ситуации" по проект 2019-1-BG01-KA101-061759, „Предпиемчиви, мотивирани и креативни в интернационалното училище на 21 век“, Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“.

Ръководител: Йордана Стамберова - Стоянова, ПГИ "Иван Илиев"

Он-лайн курсове

JAN 1, 2020 - 1 HOURS

Digital Literacy is a set of fundamental life skills as well as a body of knowledge. This course gives you an opportunity to reflect on a young person’s learning journey: the progressive growth of digital competency, from pre-school to adulthood..

JAN 1, 2020 - 6 HOURS

In a world where everything (from banking to benefits, shopping to government services) is online, it is essential that schools create a digitally rich learning environment that supports the needs of every learner. Achievement for All is a leading educational charity that enables all children and young people to succeed regardless of background, challenge or need. In a partnership with Microsoft, we offer a learning path that will create a more digitally inclusive school community, unlocking progress and achievement for all children..

JAN 1, 2020 - 1 HOURS

Learn the basics of teaching students with Microsoft Teams for communication and collaboration, streamlined file sharing, and Class Notebooks. In Teams, bring all of the tools of teaching and learning together in one place.

JAN 1, 2020 - 4 HOURS 30 MIN

Are you brand new to Office 365 for education? Get up and running quickly with the tools that will equip your students for success today and tomorrow. Microsoft Teams, OneNote, and Forms will allow you to build a collaborative classroom that empowers learners to work together, access resources and for you to quickly assess their learning and provide individualized feedback.

JAN 1, 2020 - 1 HOURS

Learn how Microsoft Staff Teams can be used by administrators, leaders, and teachers to collaborate on school initiatives.

JAN 1, 2020 - 4 HOURS 30 MIN

Are you brand new to Office 365 for education? Get up and running quickly with the tools that will equip you and your staff for success. Microsoft Teams, OneNote, and Forms will allow you foster collaboration amongst the educators in your school or system, ensure that the right information is easily accessible so that your educators can focus on the learning of your students.

JAN 16, 2020 - 1 HOURS

A lesson on how to get a clear idea of your presentation’s main message. It covers the three ingredients of a successful presentation, how to hone in on your main message using visual brainstorming, audience journey maps and audience personas.

JAN 16, 2020 - 1 HOURS

Practical tips on how to transform bullet-ridden slides into visual ones and handle text like a designer, as well as how to use images like a pro and combine text and images.

JAN 16, 2020 - 1 HOURS

Useful tips for choosing harmonious and impactful color schemes that have the power to set the tone for your presentation. By the end of this lesson, you'll learn the main types of color combinations, how to choose high-contrast color schemes and create your own custom color combinations, as well as how to achieve visual hierarchy to lead viewers' eyes to focal points.

Квалификации проведени от мен

25.09.2019 г. в Благоевград, вътрешноинституционална квалификация на тема: "SHKOLO>BG - ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК - МОДУЛИ: ДНЕВНИК (извиняване на отсъствия, въвеждане на контролни и класни работи, родителска среща), СТАТИСТИКА (мои часове , СЪОБЩЕНИЯ“ - 2 академични часа

17.03.2020 г. в Благоевград, вътрешноинституционална квалификация на тема: "Работа с Microsoft Teams"- 12 академични часа

Онлайн завършени курсове

от сайта Microsoft Education