Преподавани учебни предмети

Учебна 2022/2023 година

Информационни технологии - VIII клас

Общообразователна подготовка
79 ученици - VIII а, б, в и г клас

Основни цели на обучението на учениците по информационни технологии в VIII клас:
формирането на знания и умения за компютърните мрежи и услугите, които те предоставят, съвременните постижения в областта на компютърните системи, развитието на мобилните технологии, използването на приложни програми, информационните технологии за създаване и публикуване на информация в интернет, разработката на проекти с помощта на съвременни информационни и комуникационни технологии. При работата по проект се интегрират усвоените до момента знания и умения в областта на информационните и комуникационни технологии със знания и умения по други учебни предмети, като се формират и умения за работа в екип, представяне и защита на проекта пред публика.

Информационни технологии - IX клас

Общообразователна подготовка
104 ученици - IX а, б, в, г клас

Обучението по информационни технологии в IX клас е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с дигиталните компетентности на ученика. Проблемно ориентираният подход на обучението по информационните технологии развива умения за решаване на реални проблеми чрез избор на подходящи технологии. Акцентът в IX клас е поставен върху формирането на знания и умения, свързани със съвременните постижения в областта на компютърните системи, компютърните мрежи и услугите, които те предоставят, използването на приложни програми, разработката на проекти с помощта на съвременни информационни и комуникационни технологии.


Информационни технологии - X клас

Общообразователна подготовка
102 ученици - X а, б, в, г клас

Обучението по информационни технологии е насочено към овладяване на знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигиталната грамотност на учениците. Акцентът в обучението в X клас са разширяване и надграждане на придобитите дигитални компетентности така, че при завършване на задължителното обучение по информационни технологии учениците да бъдат подготвени за по-нататъшна успешна реализация.Обучението по информационни технологии в X клас се реализира чрез следните основни теми: Обработка на информацията и комуникация, Създаване на съдържание, Решаване на проблеми и безопасност.

Час на класа - VIII клас

27 ученици - VIII г клас

Основната цел на учебната програма е насочена към развитие на класа, патриотично възпитание и изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическо самоуправление. Включени са часове, които подготвят учениците в областта на глобалното, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управление на личните финанси, кариерно развитие, защита на родината, населението и околната среда, учебни часове които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците.

Учебна 2021/2022 година

Информационни технологии - VIII клас

Общообразователна подготовка
78 ученици - VIII а, б, в и г клас

Основни цели на обучението на учениците по информационни технологии в VIII клас:
формирането на знания и умения за компютърните мрежи и услугите, които те предоставят, съвременните постижения в областта на компютърните системи, развитието на мобилните технологии, използването на приложни програми, информационните технологии за създаване и публикуване на информация в интернет, разработката на проекти с помощта на съвременни информационни и комуникационни технологии. При работата по проект се интегрират усвоените до момента знания и умения в областта на информационните и комуникационни технологии със знания и умения по други учебни предмети, като се формират и умения за работа в екип, представяне и защита на проекта пред публика.

Информационни технологии - IX клас

Общообразователна подготовка
104 ученици - IX а, б, в, г клас

Обучението по информационни технологии в IX клас е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с дигиталните компетентности на ученика. Проблемно ориентираният подход на обучението по информационните технологии развива умения за решаване на реални проблеми чрез избор на подходящи технологии. Акцентът в IX клас е поставен върху формирането на знания и умения, свързани със съвременните постижения в областта на компютърните системи, компютърните мрежи и услугите, които те предоставят, използването на приложни програми, разработката на проекти с помощта на съвременни информационни и комуникационни технологии.


Информационни технологии - X клас

Общообразователна подготовка
105 ученици - X а, б, в, г клас

Обучението по информационни технологии е насочено към овладяване на знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигиталната грамотност на учениците. Акцентът в обучението в X клас са разширяване и надграждане на придобитите дигитални компетентности така, че при завършване на задължителното обучение по информационни технологии учениците да бъдат подготвени за по-нататъшна успешна реализация.Обучението по информационни технологии в X клас се реализира чрез следните основни теми: Обработка на информацията и комуникация, Създаване на съдържание, Решаване на проблеми и безопасност.

Учебна 2020/2021 година

Учебна практика по приложни програми с общо предназнaчение - IX клас

Отраслова професионална подготовка
26 ученици - IX г клас
специалност "Икономическа информатика"

Основни цели на обучението на учениците по Учебна практика по приложни програми с общо предназначение в IX клас:
Обучението по приложни програми с общо предназначение е насочено към овладяване на базисни знания, умения и компетенции, които са задължителна част от техническата грамотност на ученика и създават условия за пълноценното му реализиране в живота. Овладяването на знанията и придобиването на уменията, гарантират възможността за решаване на практически задачи и активно използване на компютъра от учениците при усвояване на учебното съдържание по различни учебни предмети. Основната цел на обучението по учебния предмет е учениците да получат основни знания и да придобият умения необходими за по-нататъшното им обучение по компютърните дисциплини от специфичната професионална подготовка. Те трябва да познават много добре възможностите на компютърните приложни програми изучавани в училище.

Приложни програми с общо предназнaчение - IX клас

Разширена професионална подготовка
26 ученици - IX г клас
специалност "Икономическа информатика"

Обучението по приложни програми с общо предназначение е насочено към овладяване на базисни знания, умения и компетенции за: същността и възможностите на компютърната текстообработка; предназначението и възможностите на електронните таблици; основните понятия в компютърната графика; какво е интегриран документ; същността на OLE (Object Linking and Embedding) технологията.
В края на обучението учениците трябва да могат: да обработват голям обем от информация за кратък период от време; да въвеждат математически формули в текстов документ; да въвеждат коментари в текстов документ; да извършват изчисления в таблица в текстов документ; да конвертират таблица в текст и обратно; да форматират бизнес документи; да създават автоматично съдържание на текстов документ; да създава и редактира SmartArt графики, стилистично модифициран текст, водещ знак на параграф, „воден“ знак в текст; да форматират клетка; да попълват автоматично клетките в електронната таблица; да създават собствени серии от данни; да създават математически формули, които съдържат клетки от различни работни листове; да използва различно адресиране на клетки; да решават задачи от стопанската практика с използване на формули и вградени математически, логически и статистически функции; да сортират по няколко критерии; да задават сложен филтър на списък; условно форматиране на клетки; да създават и редактират диаграми; да разработват проект в екип по зададена тема; да защитават проект по зададена тема чрез компютърна презентация.

Учебна 2019/2020 година

Информационни технологии - VIII клас

Общообразователна подготовка
52 ученици - VIII а, б, в, г клас - I група

Основни цели на обучението на учениците по информационни технологии в VIII клас:
формирането на знания и умения за компютърните мрежи и услугите, които те предоставят, съвременните постижения в областта на компютърните системи, развитието на мобилните технологии, използването на приложни програми, информационните технологии за създаване и публикуване на информация в интернет, разработката на проекти с помощта на съвременни информационни и комуникационни технологии. При работата по проект се интегрират усвоените до момента знания и умения в областта на информационните и комуникационни технологии със знания и умения по други учебни предмети, като се формират и умения за работа в екип, представяне и защита на проекта пред публика.

Учебна 2018/2019 година

Информационни технологии - X клас

Задължителна подготовка
52 ученици - X а, б, в, г клас - I група

Основни цели на обучението на учениците по информационни технологии в X клас:
1. Да познават приложението на компютрите и ИТ за решаване на практически задачи, свързани с дейности в глобалното информационно пространство и свързаните с тези дейности правни и етични норми.
2. Да познават предназначението и функциите на избраните за изучаване програмни продукти и възможностите да бъдат използвани при решаване на задачи от други предметни области.
3. Да усвоят основните дейности, които могат да се извършват с помощта на програми за работа с бази от данни и презентация.
4. Да разработят самостоятелен или групов проект, решаващ проблем чрез изучаваните ИТ.

Информационни технологии - XI клас

Задължителна избираема подготовка
24 ученици - XI г клас

Основната цел на учебната програма е да подготви учениците по теми от Националната изпитна програма на държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията 482010 Икономист-информатик, специалност 4820101 Икономическа информатика
Чрез учебното съдържание се усвояват знания и формират умения за работа в мрежова среда, като познават видовете мрежови топологии и условията за работа на компютрите в мрежа, различните видове мрежов хардуер, OSI модел.

Учебна 2017/2018 година

Информационни технологии - X клас

Задължителна подготовка
65 ученици - X а, б, в, г, д клас - I група

Основни цели на обучението на учениците по информационни технологии в X клас:
1. Да познават приложението на компютрите и ИТ за решаване на практически задачи, свързани с дейности в глобалното информационно пространство и свързаните с тези дейности правни и етични норми.
2. Да познават предназначението и функциите на избраните за изучаване програмни продукти и възможностите да бъдат използвани при решаване на задачи от други предметни области.
3. Да усвоят основните дейности, които могат да се извършват с помощта на програми за работа с бази от данни и презентация.
4. Да разработят самостоятелен или групов проект, решаващ проблем чрез изучаваните ИТ.

Учебна 2016/2017 година

Информационни технологии - IX клас

Задължителна подготовка
65 ученици - IX а, б, в, г, д клас - I група

Основни цели на обучението на учениците по информационни технологии в IX клас:
1. Надграждане на придобитите базисни знания и умения за работа с текстообработващи програми, електронни таблици и графични програми чрез прилагането им за решаване на конкретни практически задачи.
2. Развиване на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ.
3. Развиване на умения за използване на вградените помощни системи на приложните програми

Информационни технологии - X клас

Задължителна подготовка
117 ученици - X а, д, е клас - I група, X б, в, г клас

Основни цели на обучението на учениците по информационни технологии в X клас:
1. Да познават приложението на компютрите и ИТ за решаване на практически задачи, свързани с дейности в глобалното информационно пространство и свързаните с тези дейности правни и етични норми.
2. Да познават предназначението и функциите на избраните за изучаване програмни продукти и възможностите да бъдат използвани при решаване на задачи от други предметни области.
3. Да усвоят основните дейности, които могат да се извършват с помощта на програми за работа с бази от данни и презентация.
4. Да разработят самостоятелен или групов проект, решаващ проблем чрез изучаваните ИТ.

Информационни технологии - XI и XII клас

Задължителна избираема подготовка
50 ученици - XI г клас и XII г клас

Основната цел на учебната програма е да подготви учениците по теми от Националната изпитна програма на държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията 482010 Икономист-информатик, специалност 4820101 Икономическа информатика
Чрез учебното съдържание се усвояват знания и формират умения за работа в мрежова среда, като познават видовете мрежови топологии и условията за работа на компютрите в мрежа, различните видове мрежов хардуер, видовете мрежови протокол, функционалните възможности на мрежовите операционни системи, като софтуер, който контролира и организира всички дейности в мрежата.

Час на класа - X клас

26 ученици - X б клас

Основната цел на учебната програма е насочена към развитие на класа, патриотично възпитание и изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическо самоуправление. Включени са часове, които подготвят учениците в областта на глобалното, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управление на личните финанси, кариерно развитие, защита на родината, населението и околната среда, учебни часове които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците.