Информационни технологии X клас


Основни цели на обучението на учениците по информационни технологии в X клас:

Обучението по информационни технологии е насочено към овладяване на знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигиталната грамотност на учениците. Акцентът в обучението в X клас са разширяване и надграждане на придобитите дигитални компетентности така, че при завършване на задължителното обучение по информационни технологии учениците да бъдат подготвени за по-нататъшна успешна реализация

Основни теми

В тема „Създаване на съдържание“ се включва изучаване на алгоритми, което е ново учебно съдържание за учениците, които не са изучавали учебния предмет информатика в задължителната подготовка.

Всички публикувани учебни материали са разработени от Екатерина Бонева - Дамянова и са предназначени да се ползват от ученици на ПГИ "Иван Илиев" - Благоевград.

Изполването им за други цели изисква оповестяването на първоизточника.