Информационни технологии X клас


Основни цели на обучението на учениците по информационни технологии в X клас:

1. Да познават приложението на компютрите и ИТ за решаване на практически задачи, свързани с дейности в глобалното информационно пространство и свързаните с тези дейности правни и етичНи норми.
2. Да познават предназначението и функциите на избраните за изучаване програмни продукти и възможностите да бъдат използвани при решаване на задачи от други предметни области.
3. Да усвоят основните дейности, които могат да се извършват с помощта на програми за работа с бази от данни и презентация.
4. Да разработят самостоятелен или групов проект, решаващ проблем чрез изучаваните ИТ.

Основни модули

Ученикът трябва да придобие знания за - основни принципи, на които е основано изграждането на релационни БД,да знае основните структурни елементи в логическата и физическа организация на БД и техните взаимовръзки, да знае основните типове данни, с които работят СУБД, да притежава умения за проектиране база от данни (да определя цели, таблици, полета, записи, уникални стойности) и определя връзки между таблици, да може да създаване на таблици в бази от данни, да редактиране на структура на таблици в база от данни,да създава, редактира, форматира формуляри за въвеждане на данни, да създава различни видове заявки за подбор на информация по зададени критерии, да създава отчет на базата на таблица или заявка.
Ученикът трябва да придобие знания свързани с регламентиране на правата за работа с информация, етични аспекти, при използване на информацията и ИТ, лицензиран и нелицензиран софтуер, закон за авторско право, изграждане на умения за спазване на правни и етични норми при работа с информационни технологии. Учениквите трябва да разработят презентации по тези теми.
Ученикът трябва да придобие знания за това как се търси информация в Интернет, правила за безопасна работа, киберзаплахи.
Затвърдяване на придобитите знания и умения. Развиване на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ.

Всички публикувани учебни материали са разработени от Екатерина Бонева - Дамянова и са предназначени да се ползват от ученици на ПГИ "Иван Илиев" - Благоевград.

Изполването им за други цели изисква оповестяването на първоизточника.

Ресурсни файлове за работна тетрадка по информационни технологии X клас.


Компютърни презентации


WEB базирани образователни ресурси подходящи за самоподготовка от ученици в X клас

Тестове за самоподготовка

С тестовете се проверяват знания свързани със същност и предназначение на бази от данни, основни понятия и свойства на формуляр в Ms Access 2010.

1 2 3

Флаш карти

С флаш картите се проверяват знания свързани със същност и предназначение на бази от данни, основни понятия, работа с таблици и формуляри в Ms Access 2010.

1 2

Задачи за групиране

С тaзи игрa се проверяват знания свързани с типове данни в Ms Access 2010.


1

Числова линия

С тaзи игрa се проверяват знанията свързани с етапите на проектиране на бази от данни.


1

 

Разпознаване на изображения

С тeзи игри се проверяват знания свързани с работа с таблица, формуляр и заявка в Ms Access 2010.

1 2 3

Подреждане на елементи

С тaзи игрa се проверяват знанията свързани с основните обекти в база от данни.

1

Съзстезание с коне

С флаш картите се проверяват знания свързани с основните понятия и проектиране на база от данни.

1 2