Информационни технологии IX клас


Основни цели на обучението на учениците по информационни технологии в IX клас:

Акцентът в IX клас е поставен върху формирането на знания и умения, свързани със съвременните постижения в областта на компютърните системи, компютърните мрежи и услугите, които те предоставят, използването на приложни програми, разработката на проекти с помощта на съвременни информационни и комуникационни технологии

Основни теми

В тема „Компютърни системи” учениците се запознават със суперкомпютри, грид и облачни (клауд) технологии и основните характеристики на системите за глобално позициониране
В тема „Компютърни мрежи и услуги” учениците се запознават с организацията и структурата на локалните и глобалните компютърни мрежи, споделянето на ресурси, защитата на информация в мрежова среда. Учениците получават знания за някои услуги, предоставяни от компютърните мрежи – достъп до информация, предоставяна от сайтове на правителствени и неправителствени организации, електронна търговия и електронни разплащания.
В тема „Приложни програми“ учениците се запознават с допълнителни възможности на класическите офис технологии за текстообработка и електронни таблици (ЕТ), приложими в бизнеса.
В тема „Работа по проект“ се интегрират усвоените до момента знания и умения в областта на информационните и комуникационните технологии със знания и умения по други учебни дисциплини. Надграждат се също формираните умения за работа в екип, както и за представяне и защита на проект. Важен компонент на учебната програма е изграждането на нови елементи от информационната култура на учениците, като се акцентира върху безопасността им в интернет, спазването на етични норми и правила при общуване в интернет общности и дискусионни форуми, спазването на авторски права и др.
Разработване на индивидуални или групови проекти, чрез които се демонстрират придобитите знания и умения по ИТ с цел затвърдяване на придобитите знания и умения.

Всички публикувани учебни материали са разработени от Екатерина Бонева - Дамянова и са предназначени да се ползват от ученици на ПГИ "Иван Илиев" - Благоевград.

Изполването им за други цели изисква оповестяването на първоизточника.


WEB базирани образователни ресурси подходящи за самоподготовка от ученици в IX клас

Съвпадащи двойки

С тази игра се проверяват знания от темите Суперкомпютри, Компютърни мрежи и услуги.

1 2 3 4 5

Текст с пропуски

С тази игра се проверяват знания от темите Суперкомпютри;Клъстери, грид и облачни технологии; Компютърни мрежи.

1 2 3 4 5

Подреждане на елементи

С тази игра се проверяват знания от темите Суперкомпютри; Компютърни мрежи.


1 2 3 4

Тестове за самоподготовка

С тестовете се проверяват знания от темата Компютърни мрежи .


1 2 3

 

Кръстословици

С кръстословиците се проверяват знания по информационни технологии от теми свързани с Компютърни мрежи и услуги.


1 2