Информационни технологии IX клас


Основни цели на обучението на учениците по информационни технологии в IX клас:

1. Надграждане на придобитите базисни знания и умения за работа с текстообработващи програми, електронни таблици и графични програми чрез прилагането им за решаване на конкретни практически задачи.
2. Развиване на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ.
3. Развиване на умения за използване на вградените помощни системи на приложните програми.

Основни модули

Ученикът трябва да придобие знания за суперкомпютри - видове суперкомпютри, области на приложение, компютърни клъстери – видове, предназначение, грид системи – видове, приложение. Ученикът трябва да може да описва възможностите и предназначението на операционните системи за мобилни комуникации, характеристики, видове, фирми производители. Ученикът трябва да познава съвремении средства за защита на данни, кодиране на информация, криптографски сиситеми, видове криптографски сиситеми. Биометрична идентификация, електронен подпис – приложение.
Ученикът трябва да придобие умения за: настройки на работен екран; добавяне на ленти и бутони; промяна на мерна единица, да работа със шаблони и текстови стилове, да създава потребителски шаблон. Ученикът трябва да придобие знания и умения за работа с циркулярни писма, списъци в текстов документ, да работи с многоколонен текст, да работи с таблици в текстов документ, вмъква бележки под линия, горен и долен колонтитул, да работи с обекти в текстов документ.
Ученикът трябва да придобие знания и умения за работа с графични обекти. Форматиране на графични обекти. Отпечатване на текст с графичен обект.
Ученикът трябва да придобие знания и умения за избор на тип данните съобразно целта. Да работи с данни от различен тип. Ученикът трябва да познава възможностите на табличния процесор за форматиране на данни в зависимост от определено условие, да може да използва възможностите за задаване на условие за валидност на данни в табличен процесор, да защитава с парола таблица, лист, поле, клетка, да създаване и работа с формуляр в табличен процесор, да придобие знания и умения за филтриране на данни в табличен процесор, да работи с вградени функции за тъсене, да работи с диаграми за анализ на данни.
Разработване на индивидуални или групови проекти, чрез които се демонстрират придобитите знания и умения по ИТ с цел затвърдяване на придобитите знания и умения.

Всички публикувани учебни материали са разработени от Екатерина Бонева - Дамянова и са предназначени да се ползват от ученици на ПГИ "Иван Илиев" - Благоевград.

Изполването им за други цели изисква оповестяването на първоизточника.

Ресурсни файлове за работна тетрадка по информационни технологии IX клас.


Видео уроци

Настройка на работния екран на текстообработващата програма


Работа със стилове и шаблони в текстообработваща програма


Създаване на собствен шаблон на текстов документ


Създаване и използване на номерирани и неномерирани списъци


Форматиране на текст в няколко колони в текстов документ.


Работа с таблица в текстов документ


Вмъкване на бележка под линия и постоянни заглавия в текстов документ

Видео уроци

Включване на графични изображения и стилистично модифициран текст в документ


Използване на готови геометрични обекти и графични шаблони. Промяна на графичните обектите, използване на цветови ефекти и текстури.


Форматиране на данни в Ms Excel


Условно форматиране на клетка в Ms Excel


Задаване на условие за валидност на данни в Ms Excel


Защита на данни в Ms Excel на различни нива


Използване на формуляр за попълване на данни в Ms Excel


Филтриране и сортиране на данни в Ms Excel


Използване на вградени функции за търсене в Ms Excel


Графично представяне на данни в Ms Excel


WEB базирани образователни ресурси подходящи за самоподготовка от ученици в IX клас

Тестове за самоподготовка

С тестовете се проверяват знания от темите Суперкомпютри, Съвременни средства за защита на информация, Стилове и шаблони и Вмъкване и реактиране на графични изображения.

1 2 3 4 5 6 7

Флаш карти

С флаш картите се проверяват знания от темите Суперкомпютри, клъстери, грид технологии, Операционни системи за мобилни устройства и модул - Текстообработка

1 2

Съвпадащи двойки

С тези игри се проверяват знания от темите Суперкомпютри и Режими на работа в текстообработваща програма Ms Word.


1 2

Кръстословици

С кръстословиците се проверяват знания по информационни технологии от теми свързани с Високоскоростни изчислителни технологии, защита на информация.


1 2 3 4 5 6

 

Разпознаване на изображения

С тази игра се проверяват знания от темите Изброяване и номериране на параграфи, Създаване на многоколонен текст и Постоянни заглавия в текстов документ.

1 2 3 4

Групи в пъзел

С тези игри се проверяват знания от темите Изброяване и номериране на параграфи, работа с таблици, постоянни заглавия и бележки под черта.

1 2

Последователност и подредба

С тази игра се проверяват знания от темата Създаване на циркулярно писмо в Ms Word 2010.


1

Тестове за самоподготовка

С тестовете се проверяват знания от модул Електронни таблици.1