Вмъкване и редактиране на графично изображение в текстов документ

Попълнете празните места

  
Полълнете всички пропуснати думи, след което изберете "Проверка", за да проверите отговорите си.
За да се вмъкне графично изображение от служебната директория на Ms Word се избира командата .
За да се вмъкне изображение в тесктов документ от потребителски файл се избира командата .
За да се промени контраст на графично изображение се използва командата , а за да променим яркост се избира .
В текстообработващата програма Ms Word може да се постави рамка на изображение, а цвета на рамката се определя от .
С командата Text Wrapping се определя .
С командата Rotation едно изображение може да се .
За да изрежа част от едно графично изображение, трябва да използвам инструмента .
За да премахна приложени редакции върху графично изображение се избира командата .