Информационни технологии X клас


Основни цели на обучението на учениците по информационни технологии в X клас:

Обучението по информационни технологии е насочено към овладяване на знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигиталната грамотност на учениците. Акцентът в обучението в X клас са разширяване и надграждане на придобитите дигитални компетентности така, че при завършване на задължителното обучение по информационни технологии учениците да бъдат подготвени за по-нататъшна успешна реализация

Основни теми

В тема „Създаване на съдържание“ се включва изучаване на алгоритми, което е ново учебно съдържание за учениците, които не са изучавали учебния предмет информатика в задължителната подготовка.

Всички публикувани учебни материали са разработени от Екатерина Бонева - Дамянова и са предназначени да се ползват от ученици на ПГИ "Иван Илиев" - Благоевград.

Изполването им за други цели изисква оповестяването на първоизточника.WEB базирани образователни ресурси подходящи за самоподготовка от ученици в X клас

Тестове за самоподготовка

С тестовете се проверяват знания от разделi: Обработка на информация и комуникация; Създаване на съдържание

1 2 3 4

Текст с пропуски

С тези игри се проверяват знания от темите Ефективно търсене на информация, Алгоритъм

1 2 3

Бесеница

С тези игри се проверяват знания от раздел: Обработка на информация и комуникация

1

Текстови отговори

С тази игра се проверяват знания от темата Алгоритъм

1 2