Информационни технологии X клас


Основни цели на обучението на учениците по информационни технологии в X клас:

Обучението по информационни технологии е насочено към овладяване на знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигиталната грамотност на учениците. Акцентът в обучението в X клас са разширяване и надграждане на придобитите дигитални компетентности така, че при завършване на задължителното обучение по информационни технологии учениците да бъдат подготвени за по-нататъшна успешна реализация

Основни теми

Предлага решение на проблем, свързан с операционната система, приложни и антивирусни програми, и достъп до мрежови услуги, които се използват на конкретно работно място. Дава примери за проблеми, които възникват при работа в мрежова дигитална среда и възможни решения. Посочва съвременни технологични средства за дигитално сътрудничество. Изброява различни услуги за потребителите, които са предоставени от конкретна облачна технология. Посочва начини за надеждна дигитална идентификация при използване на публични услуги.
В тема „Създаване на съдържание“ се включва изучаване на алгоритми, което е ново учебно съдържание за учениците, които не са изучавали учебния предмет информатика в задължителната подготовка.
Използва средства за самооценка на дигиталните компетентности и посочва начини за надграждането им. Познава различните начини, по които дигиталните технологии влияят на човешкото здраве, и методите за превенция. Познава въздействието на дигиталните технологии върху околната среда.

Всички публикувани учебни материали са разработени от Екатерина Бонева - Дамянова и са предназначени да се ползват от ученици на ПГИ "Иван Илиев" - Благоевград.

Изполването им за други цели изисква оповестяването на първоизточника.WEB базирани образователни ресурси подходящи за самоподготовка от ученици в X клас

Тестове за самоподготовка

С тестовете се проверяват знания от разделi: Обработка на информация и комуникация; Създаване на съдържание

1 2 3 4

Текст с пропуски

С тези игри се проверяват знания от темите Ефективно търсене на информация, Алгоритъм

1 2 3

Бесеница

С тези игри се проверяват знания от раздел: Обработка на информация и комуникация

1

Текстови отговори

С тази игра се проверяват знания от темата Алгоритъм

1 2