Информационни технологии VIII клас


Основни цели на обучението на учениците по информационни технологии в VIII клас:

1. Да придобият увереност при работа в мрежова среда, като познават основните възможности за обмен н информация на локалните и глобалните мрежи.
2. Да могат да създават документи, които да публикуват в Интернет.
3. Да работят в екип по проект като правят самостоятелен избор за подходящи технологии за постигане на целта на проекта.

Основни модули

Ученикът трябва да познава същността на архивирането и разархивирането на файлове, структури и цели дискове, да обяснява същността на компресирането на данни, да познава предназначението на архивиращите програми, да може да архивира файл или група от файлове на един или няколко носителя, да разархивира файл и да създава саморазархивиращ се архив.
Ученикът трябва да може да обяснява предназначението и възможностите на използваната операционна система, да знае и разбира връзката между ОС и хардуера на компютърната система, да разграничава системен иприложен софтуер, да търси файлове и папки по определени критерии, да инсталира и деинсталира потребителски софтуер.
Ученикът трябва да познава най-разпространените топологиина локална мрежа, да знае предимствата и недостатъците на различните видове мрежи, да има представа за организация на достъпа до ресурси в мрежата, да познава различните мрежови устройства и свързващи елементи и тяхното предназначение, да притежава умения за обменя файлове в локална мрежа, да познава и използва услугите, които предоставя Интернет, да знае и разбира предимствата и недостатъците на локална и глобална мрежа.
Ученикът трябва да знае основните фази в разработката на интернет сайт със статично съдържание, да може да използва редактор за създаване на интернет страници, без да въвежда код, да създава интернет страница, съдържаща текст, изображения, връзки къмдруги интернет страници, сайтове и страници.
Ученикът трябва да описва основните етапи при разработване и изпълнение на проект, да познава правилата за работа, да познава и разграничава етапите при формиране и работа на екип, да притежава умения и знания при анализира конкретно , да определя целите на проекта, нужния хардуер и софтуер, да изпълнява проектното задание представя проекта и го защитава пред публика.

Всички публикувани учебни материали са разработени от Екатерина Бонева - Дамянова и са предназначени да се ползват от ученици на ПГИ "Иван Илиев" - Благоевград.

Изполването им за други цели изисква оповестяването на първоизточника.WEB базирани образователни ресурси подходящи за самоподготовка от ученици в VIII клас

Тестове за самоподготовка

С тестовете се проверяват знания от темите Текстообрабока и Протоколи и услуги в Интернет.

1 2 3

Флаш карти

С флаш картите се проверяват знания от темите Архивиране на данни и Етапи на развитие на компютърната техника.

1

Подреждане на елементи

С тези игри се проверяват знания от темите Периферни устройства и Поколения в еволюцията на компютърната техника.

1 2

Кръстословици

С кръстословиците се проверяват знания по информационни технологии от теми изучавани в V, VI, VII и VIII клас.

1 2 3 4

 

Бесеница

С тази игра се проверяват знания от темата История на компютърната техника.


1

Съвпадащи двойки

С играта "Как се казвам?" се проверяват знания от темата История на компютърната техника.

1

Числова линия

С тази игра се проверяват знания от темата История на компютърната техника.


1

Разпознаване на изображения

С тази игра се проверяват знания от темата Технически параметри на компютърна конфигурация.

1

Игра с двойки карти

С тази игра се проверяват знания от темата Компютърни мрежи.


1